Tanssi-liiketerapia

Mitä tanssi-liiketerapia on?

Tanssi-liiketerapia on luovaa, toiminnallista terapiaa. Se on psykoterapian soveltava muoto, jossa työskentely tapahtuu liikkeen ja kehollisuuden kautta.

Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on kehomieli-yhteys. Mieli ja ajatuksemme ilmenevät kehossa ja sen asennoissa, eleissä ja liikkeissä, samoin kuin kehollinen toiminta vaikuttaa mieleemme. Itse asiassa keho ja mieli ovatkin yhtä, ja kehon tuntemukset usein viestejä sisimmästämme.

Kehonkieli on ensimmäinen kielemme: jo kohdussa ilmaisemme itseämme liikkellisesti. Liike on siis kommunikaatiota, ja tanssi-liiketerapiassa se nähdään aikuisiälläkin yhtä merkittävänä vuorovaikutuksen väylänä kuin sanallinen ilmaisu.

Tanssi-liiketerapia tarjoaa väylän tunteiden keholliseen työstämiseen: niiden tiedostamiseen, säätelyyn, ilmaisuun ja sanallistamiseen. Se mahdollistaa myös varhaisten kokemusten ja muiden tiedostamattomien prosessien käsittelyn. Kehollisen työskentelyn ja liikkeen kautta nämä ehkä vain kehossa tuntuvat sanattomat kokemukset voivat tulla näkyviksi ja tietoisen mielen ulottuville.

Tanssi-liiketerapia on matka kohti syvempää itsetuntemusta ja omien tarpeiden ja rajojen tiedostamista sekä voimavarojen vahvistamista. Toisaalta toiminnallisena terapiamuotona tanssi-liiketerapia suuntautuu yksilöstä ulospäin tarjoten mahdollisuuden vuorovaikutustapojen tutkimiseen ja uusien kokeilemiseen turvallisessa terapiasuhteessa.

Tanssi ja liike mahdollistavat itseilmaisun tutkimisen ja avaavat kanavaa luovuutemme lähteille. Tanssi-liiketerapiassa kukin voi löytää oman ainutlaatuisen olemassaolon tapansa – kehollisena, aistivana, tuntevana ja ajattelevana olentona. 

Tanssi-liiketerapia

kohtaaminen liikkeessä

Voima ja vastavoima

terapiassa voidaan käyttää myös fyysistä kosketusta

Reflektio

kehollisen kokemuksen sanallistaminen

Kenelle ja miten?

Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille. Sitä voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana, tai lyhytkestoisempina kursseina ja työpajoina. Tanssi-liiketerapiaa voidaan käyttää vakavienkin psyykehäiriöiden hoidossa – toisaalta se soveltuu myös niille, jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja hyvinvointia luovan, kehollisen työskentelyn avulla. 

Terapiaan tullaksesi et tarvitse tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia kykyjä, halu työskennellä keholähtöisesti riittää!

Keskeisiä tanssi-liiketerapian menetelmiä ovat muun muassa kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentely (mindfulness), liike-improvisaatio ja ohjatut liikeharjoitukset, tanssi eri muodoissaan sekä erilaiset leikit ja vuorovaikutusharjoitteet. Työskentelyssä käytetään myös rentoutus-, mielikuva- ja hengitysharjoituksia. Terapiassa koettua käydään läpi sanallisesti ja joskus myös kirjoittamalla tai kuvallisesti.

Minä tanssi-liiketerapeuttina

Terapeuttina työskentelyni perustana on hyväksyvän lempeä läsnäolo ja rauhallinen nyt-hetkeen laskeutuminen. Haluan tarjota asiakkaille turvallisen tilan, jossa voi tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. En käytä juurikaan tiettyihin tanssilajeihin tai -muotoihin perustuvaa liikettä, vaan pyrin luomaan tilaa, jossa kunkin sisäsyntyinen, ainutlaatuisen liike voi keriytyä esiin. Vaikutteina työhöni tuovat meditaatioharjoitukseni sekä harrastamani luova liike ja tanssi (mm. autenttinen liike ja kontakti-improvisaatio)

Minulle ihmisääni on myös liikettä, ja voimme asiakkaan niin halutessa käyttää terapiassa myös ääntä tai laulua eri tavoin. Varsinkin ryhmien kanssa käytän myös erilaisia rituaaleja vahvistamaan terapiaprosessin merkkihetkiä.

Sovellan tanssi-liiketerapiassa myös luonnon parantavaa voimaa. Terapiatapaamisia voidaan siis toteuttaa ulkona luonnossa.

Miten olen ja elän kehossani, miten liikun? Miltä kehoni tuntuu, mitä viestejä se kertoo? Mikä on suhteeni itseeni ja
kuinka kohtaan maailman ja muut?

Usein kysyttyjä kysymyksiä:
Voinko hyötyä tanssi-liiketerapiasta, vaikken osaa tanssia? Tai jos suhteeni kehooni on etäinen?

Kyllä! Tanssi-liiketerapeuttinen työskentely ei välttämättä edes sisällä tanssia perinteisessä mielessä. Tärkeintä on motivaatio työskennellä keholähtöisesti. Tapahtuva liike voi olla vaikkapa tilan läpi kävelyä tai eri asentojen ja eleiden kokeilua – tai sitten koko kehon voimaisaa liikettä musiikin tahdissa. Jokainen liikkuu ja tanssii luovasti omista lähtökohdistaan käsin, eivätkä myöskään liikuntarajoitteet ole este.

Etäinen suhde kehoon ei sekään ole este. Terapiatyöskentely voi juurikin olla omaan koettuun kehollisuuteen tutustumista – tietoisen ja hyväksyvän kehosuhteen luomista. Suhde omaan kehoon voi olla heikentynyt esimerkiksi trauman takia. Tanssi-liiketerapiassa tätä suhdetta voidaan tutkia ja herätellä turvallisella tavalla ja tahdilla.

Onko tanssi-liiketerapia vakavasti otettava terapiamuoto? Kuka voi toimia tanssi-liiketerapeuttina?

Tanssi-liiketerapialla on pitkät perinteet ja arvostettu asema mm. Amerikassa (https://www.adta.org/) ja Englannissa (https://admp.org.uk/). Sen vaikutuksia on tutkittu paljon myös tieteellisesti. Suomessa tanssi-liikerapiatoimintaa koordinoi vuonna 2000 perustettu Suomen Tanssiterapiayhdistys ry (http://www.tanssiterapia.net/). Tanssi-liiketerapeuttina voi toimia neljä vuotta kestävän (145 op, 300 h työharjoittelua, https://www.roihainstituutti.fi/) koulutuksen suorittanut henkilö.

Voiko tanssi-liiketerapiasta saada Kela-korvausta?

Tanssi-liiketerapia ei ole toistaiseksi Kela-korvattavaa. Asian eteen kuitenkin työskennellään ja Kelan kanssa yhteistyössä on toteutettu mm. laaja tutkimus ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa.

Onko tanssi-liiketerapia hyödyllistä psykoterapian rinnalla tai sen jälkeen?

Kyllä! Kehollisena ja luovana terapiamuotona se täydentää hyvin keskusteluun pohjautuvaa psykoterapiaa. Jos koet, että psykoterapia on jäänyt liiaksi mielen ja ajatusten tasolle, voi tanssi-liiketerapia laajentaa prosessia kohti kehollista, kokonaisvaltaista kokemusta. Myös ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia voi avata uusia ulottuvuuksia kehollisen vuorovaikutuksen ja nähdyksi tulemisen muodossa.

Työpaja oli toimiva kokonaisuus, sinä loit siihen turvallisen tunnelman läsnäolollasi. Pidin paljon tavastasi ohjata, vaikutti että olit luontevasti oma itsesi ja samalla ammattilainen. Koin lämpöä, hyväksymistä, arvostusta. Minulle ei tule mieleen mitään kritiikkiä, koska kokonaisuus toimi hyvin. Oma prosessini eteni ja sai vahvistusta työpajassa työskentelystä. Sain voimaa sanoa KYLLÄ tärkeälle asialle elämässäni, konkreettisesti. Ruokatauolla istuessani saunan terassilla syömässä itkin ilosta ja kiitollisuudesta, että olin elossa ja juuri siinä sillä hetkellä.

Kaisa

Kriston ohjauksessa on turvallista ja hyvä olla. Hän ohjaa suoraa sydämestä, taidolla ja herkkyydellä. Työpajassa on salliva ja lämmin henki. Työpaja maadoittaa. Suosittelen lämpimästi Kriston työpajoja.

Elina

Elonkeho – Kristo Siniluoto
044-5969591
kristo@elonkeho.fi

 

Osk. Iloksi ja voimaksi
Y-tunnus 1967870-0